Technischer Zug

Daniel Fuhrmann Zugführer E-Mail:
Sascha Hugel Zugtruppführer E-Mail:
Oliver Dinges Gruppenführer Fachgruppe Bergung E-Mail:
Christoph Deckers Gruppenführer Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung E-Mail:
Marco Fuhrmann Gruppenführer Fachgruppe Räumen E-Mail:
Christian Beck Gruppenführer Fachgruppe Elektroversorgung E-Mail: