Technischer Zug

Zugführer Daniel Fuhrmann Zugführer E-Mail:
Gruppenführer Sascha Hugel Zugtruppführer E-Mail:
Oliver Dinges Gruppenführer Fachgruppe Bergung E-Mail:
Christoph Deckers Gruppenführer Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung E-Mail:
Gruppenführer Marco Fuhrmann Gruppenführer Fachgruppe Räumen E-Mail:
Gruppenführer Christian Beck Gruppenführer Fachgruppe Elektroversorgung E-Mail: